بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18

بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 جعفر صباغیان، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد و حسین فتاحی زفرقندی، مدیرکل امور مجلس دوشنبه 18 آذر ماه از مدیریت خدمات مددکاری استان تهران بازدید کردند. عکاس:
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 2
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 4
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 6
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 5
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 7
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 8
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 9
بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 10
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.