ارتباط با ما


 نشانی : 
مشهد، بلوار مدرس ، ،مدرس 12 ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان رضوی 

 شماره روابط عمـومی: 051-32239872
  تلفن دبیـرخـانه :051-32240802
صندوق پستی:  ۵۱۷۳۷-۸۸۸۴۳
 پست الکترونیک:  krs@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان