ارتباط با مدیران استان

حبیب الله آسوده یدکی

مدیرکل
  • 051-32239028
رسانه جدید

سلمان دانشور

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 051-32240800
رسانه جدید

محمد افشارنیا

معاون فرهنگی
  • 051-32239025
رسانه جدید

سیدحسین کرابی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 051-32239868
رسانه جدید

محمد اسماعیل پور

معاون مالی اداری
  • 051-32240880